Vår vision

FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND

Målsättning och verksamhetsplan för 2018

Tema för året:
LÄRJUNGAR SOM GÖR LÄRJUNGAR

Vi behöver bli bättre på lärjungaskap och att fostra lärjungar. Vi vill därför utmana våra församlingar att hitta kreativa och motiverande sätt att enskilt och tillsammans förverkliga årets arbetstema. 

MISSION I FINLAND (BMF)

Vi fokuserar detta år på att

 • uppmärksamma betydelsen av kristet lärjungaskap
 • ta ansvar för varandra i våra församlingar och för varandras andliga utveckling
 • uppmuntra både yngre och äldre att bejaka sin kallelse att arbeta i Guds rike

Gemensamt förverkligas detta genom att

 • avsätta tid för bön, enskilt och i församlingarna för att lyssna in Gud och hans vilja
 • uppmuntra till bibelläsning, t ex via bibelläsningsplaner eller bibel-appar
 • ordna studiegrupper av olika slag
 • uppmuntra pastorer och församlingsarbetare till samarbete
 • uppmuntra församlingarna till smågruppsarbete
 • bjuda in grannar och vänner till hem och församling
 • samfundet fortsätter att stöda de teologiska distanskurserna på FKF ekonomiskt och genom att uppmuntra medlemmar att gå dessa kurser
 • uppmuntra ungdomar att delta i Kristendomsskolan på Hummelholmen

Övrig mission i Finland

 • sommaren 2018 ordnas en sommarkonferens på Hummelholmen
 • tidningen MST (Missionsstandaret) ges ut i nytt format, fortsättningsvis med 12 nr/år
 • församlingarna uppmuntras att samarbeta i nätverk
 • en fortsatt gästfri inställning till människor från en annan kultur och med en annan bakgrund än vi
 • på olika sätt se till behoven i samhället genom socialt engagemang, till exempel matutdelning
 • uppmana församlingar och enskilda till kontakter över språkgränserna, t ex via församlingsbesök eller deltagande i evenemang ordnade av Suomen Baptistikirkko

INTERNATIONELL MISSION (BIM)

Vi vill gemensamt arbeta för att

 • sporra församlingar samt enskilda att ekonomiskt och i bön stöda vårt gemensamma arbete och våra projekt
 • ta vara på den kompetens som finns och de initiativ som kommer från församlingarna
 • ordna seminarier kring frågor som berör internationell mission

Missionskommittén ansvarar för förberedande av projekt och samfundsstyrelsen ansvarar för förverkligandet: 

I Thailand:

 • vårt stöd till projektet avslutades i slutet av 2017, men arbetet fortsätter understött av den amerikanska organisationen Hope for Hill Tribes
 • viss rapportering och uppföljning sker fortsättningsvis
 • det är fortfarande möjligt för volontärer att besöka projektet

I Zambia:

 • vårt stöd till projektet avslutades i slutet av 2017, men arbetet på plats fortsätter till vissa delar
 • viss rapportering och uppföljning sker fortsättningsvis
 • vi arbetar för att stödet via faddrar ska kunna fortsätta

I Sydsudan

Projektet är planerat för Utrikesministeriets finansieringsperiod 2018-2021.

 • Så länge pengar inte kan sändas till Sydsudan, sänds de tillsvidare till Uganda
  – Material transporteras från Uganda till Sydsudan
  – Sponsring av (utländska) lärarlöner och lärarnas utbildning
  – Sponsring av de mest utsatta eleverna
  – Sponsring av skolmaterial lokalt (om möjligt) och från Uganda
  – Sponsring av förbättringar för skolans infrastruktur (vatten, sanitet)
  – Sponsring för lärares vidareutbildning i Uganda

Rwanda/Brurundi

 • Kontakt upprätthålls med baptister i länderna, i mån av möjlighet förmedlas hjälp bland annat till utbildning av pastorer och evangelister, främst via de danska baptisterna

Uganda

 • Understöd till Sam Tsapwe och hans Jesus Film Ministries

I Armenien

 • fortsatt understöd till inhemsk pastor direkt via armeniska baptistsamfundet
 • besök i Armenien av en grupp från Finland

INTERNATIONELLA KONTAKTER

Vi vill

 • inspirera församlingar och enskilda till kontakter och deltagande i internationella konferenser/kurser
 • hålla kontakt med systersamfund i Finland, Norden, Baltikum och Östeuropa
 • delta i den europeiska (EBF) och världsvida baptistgemenskapen (BWA).

 

Målsättningen förverkligar vi genom att         

          I Norden

 • upprätthålla kontakterna och samarbetet mellan de nordiska baptistsamfunden speciellt angående internationell mission, församlingsutveckling, församlingstillväxt och internationellt ungdomsarbete.

          I Baltikum

 • fortsätta kontakterna med systersamfund i de baltiska länderna, i första hand med de estniska baptisterna.

          Inom EBF och BWA

 • ha kontakt med Europeiska Baptistfederationen (EBF) och Baptisternas Världsallians (BWA)
 • stöda studerande, pastorer och andra att utnyttja utbildningsmöjligheterna vid International Baptist Theological Study Center (IBTSC) i Amsterdam eller andra utländska seminarier.

          Converge Worldwide (CWW)

 • kontakterna med CWW upprätthålls och eventuella gemensamma projekt genomförs.

 

EKUMENISKT ARBETE

Vi vill

 • upprätthålla medlemskapet i Frikyrklig Samverkan (FS), Fria Kristliga Folkhögskolan (FKF), Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), MAF Finland, Kristliga radioutskottet och Finska Missionsrådet.
 • skapa informationskanaler för unga angående teologisk utbildning
 • uppmuntra församlingar att aktivt arbeta för konstruktiv lokalekumenik och praktisera ekumenisk gästfrihet
 • arbeta för ökad samverkan mellan de olika frikyrkorna i Svenskfinland

 

  EKONOMI

Vi stärker samhörigheten och ekonomin igenom följande gemensamma bön- och offerdagar 2018:

FKF                                     14 eller 21 januari
Mission i Finland                  11 eller 18 februari
SBFU                                  25 mars
Missionsstandaret                13 maj och 23 september
Internationell mission                                 18 november 

  Samfundsstyrelsen önskar

 • uppmuntra församlingar och enskilda till ekonomiskt ansvar för våra gemensamma åtaganden
 • att församlingarna också iakttar de av höstmötet rekommenderade böne- och offerdagarna
 • att församlingarna fortsätter att avdela budgetmedel till baptistsamfundet och strävar till att betala in medel månads- eller kvartalsvis
 • att möjligheten att ge gåvor och donationer till baptistsamfundet aktualiseras i församlingarna