Vår vision

FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND

Målsättning och verksamhetsplan för 2021

Tema för året: VÄXA

Vi vill se tillväxtprocessen ske på flera områden:
Den enskilda individen, de lokala församlingarna samt det gemensamma samfundet

1) Den enskilda församlings- och samfundsmedlemmen uppmuntras att
– prioritera egen tid för Gud
– öka deltagandet i församlingars bibel- och bönesamlingar
– delta i retreat eller konferens under året i akt och mening att söka tillväxt i sitt andliga liv
MÅL: Minst 5 minuter för bön och/eller bibelläsning dagligen.• Vi uppmärksammar betydelsen av kristet lärjungaskap och personligt vittnesbörd och uppmuntrar både yngre och äldre att bejaka sin kallelse att arbeta i Guds rike.

2) Lokalförsamlingen
– Kärleksfull gemenskap med omsorg om de enskilda medlemmarna
– Vi skapar samlingar som är välkomnande även för de som är nya eller tillhör en annan kultur
– Vi bjuder in grannar och vänner till hem och församling
– Vi hittar kreativa sätt att nå föräldrarna till de barn och ungdomar som deltar i våra läger och samlingar.
MÅL: Minst fem nya kontakter under året i varje församling; de större församlingarna fler• Vi ger ungdomar och unga vuxna större ansvar och utrymme i församlingarna
MÅL: Minst en ung person tas med i församlingens ledning under året.

3) Samfundet
– Stödjande nätverk där församlingarna växer närmare varandra
– Vi uppmuntrar även våra församlingar till ökat lokalekumeniskt samarbete
MÅL: Minst fem gemensamma bönesamling med deltagare från olika församlingar och minst ett gemensamt möte under året med en annan församling.– Kollegialt stöd mellan anställda i de olika församlingarna
– Vi uppmuntrar pastorer och församlingsarbetare till fortbildning och fördjupning, samt församlingarna till att ge sina anställda tid och resurser till detta.
MÅL: Regelbundna träffar, varannan månad för aktiva församlingsanställda, Renovo två gånger per år.• Samfundet arbetar målmedvetet för att under året finna och utvärdera en eller flera samarbetsparter som vi kan inleda ett djupare samarbete med gällande fortbildning, ledarträning, församlingsutveckling, personalvård, organisatoriskt samarbete mm.
MÅL: Under året inleds konkreta samtal med åtminstone Evangeliska Frikyrkan i Sverige.

– Vi vill även skapa forum för att kunna träffas och mötas med respekt för varandras åsikter. 

Övriga insatser för att förverkliga målen
• vårmöte hålls 24 april och höstmöte 20 november
• tidningen MST (Missionsstandaret) utkommer åtta gånger under året
• lägerområdet Hummelholmen utvecklas

Samarbete inom Finland
• vi deltar i planeringen och genomförandet av den gemensamma frikyrkliga konferensen 2021, ifall den ordnas
• vi upprätthåller medlemskapet i Frikyrklig Samverkan (FS), Fria Kristliga Folkhögskolan (FKF), Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), MAF Finland, Kristliga radioutskottet och Finska Missionsrådet.
• vi arbetar för ökad samverkan mellan de olika frikyrkorna i Svenskfinland
• församlingar och enskilda uppmuntras till kontakter över språkgränserna, via församlingsbesök eller deltagande i olika kristna evenemang ordnade av t ex Suomen Baptistikirkko
• i samarbete med de finska baptisterna ordnas under året ett seminarium om baptistisk identitet med Stephen Heap från England

INTERNATIONELL MISSION (BIM) 

Vi vill gemensamt arbeta för att
• sporra församlingar samt enskilda att ekonomiskt och i bön stöda vårt gemensamma arbete
• ta vara på den kompetens som finns och de initiativ som kommer från församlingarna

Samfundsstyrelsen och missionskommittén ansvarar för missionsåtagandena.

I Sydsudan, skolprojekt i Torit
Det som bekostas är bland annat:
– Löner till lärare och administrativ personal
– Fattiga och utsatta elevers skolgång, skolmaterial
– Skolning av personal
– Skolluncher bekostas för elever och personal
– Jordbruksinsatser
• Så länge pengar inte kan sändas till Sydsudan, sänds de tillsvidare till ett konto i Uganda.

Rwanda/Burundi
Kontakt upprätthålls med baptister i länderna, i mån av möjlighet förmedlas hjälp bland annat till utbildning av pastorer och evangelister, samt till mindre projekt som syftar till ökad självhushållning, samt stöd till lokala pastorer och församlingar.

I Armenien och Irak
fortsatt understöd till infödda pastorer (i Irak via EBF)

Övriga insatser
• vi är beredda att vid behov göra riktade korttidsinsatser till krisområden

INTERNATIONELLA KONTAKTER
Vi vill • inspirera församlingar och enskilda till kontakter och deltagande i internationella konferenser/kurser
• hålla kontakt med systersamfund i Finland, Norden, Baltikum och Östeuropa
• delta i den europeiska (EBF) och världsvida baptistgemenskapen (BWA).

Under 2021:
• Vi uppmuntrar till deltagande i EBF:s missionskonferens i Stavanger i juli 2021 och i BWA-kongressen i Rio de Janeiro i juli 2021.
• Vi uppmuntrar även till deltagande i andra internationella forum som kan ge värdefulla impulser och kontakter, som t ex European Leadership Forum

EKONOMI
Vi stärker samhörigheten och ekonomin genom att församlingarna avsätter medel för de gemensamma behoven inom samfundet samt att ett gemenskapsoffer görs även 2021.

Samfundsstyrelsen uppmuntrar församlingar och enskilda till ekonomiskt ansvar för våra gemensamma åtaganden och föreslår att församlingarna fortsätter att avdela budgetmedel till baptistsamfundet och strävar till att betala in medel månads- eller kvartalsvis samt att möjligheten att ge gåvor och donationer till baptistsamfundet aktualiseras i församlingarna

__________________________________________

> Alla planerade samlingar och evenemang under året arrangeras med iakttagande av de eventuella corona-restriktioner som gäller. Virusläget kan leda till att planerade samlingar inställs eller skjuts upp.