Vår vision

FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND

Målsättning och verksamhetsplan för 2017

Tema för året: GÄSTFRIHET

Det övergripande temat för året är gästfrihet.
Vi uppmanar våra församlingar att på olika sätt utöva gästfrihet.
Temat är det samma som för 2016, men vi anser att vi ännu behöver bli ännu bättre på att utöva gästfrihet.

MISSION I FINLAND (BMF)


Vi fokuserar detta år på att

 • lära oss mera om gästfrihet och hitta nya sätt att tillämpa den


Gemensamt förverkligas detta genom att

 • bättre prioritera vår tid så att vi hinner med våra medmänniskor
 • avsätta tid för bön, enskilt och i församlingarna för att lyssna in Gud
 • välkomna främlingen ibland oss
 • skapa ett nätverk mellan församlingarna för att öka kunskapen i invandrar- och flyktingarbetet
 • på olika sätt se till behoven i samhället genom socialt engagemang, till exempel matutdelning
 • bjuda in grannar och vänner till hem och församling
 • erbjuda olika typer av kurser och utbildningar kring gästfrihet och kring att möta människor från en annan kultur och med en annan bakgrund än vi


Övrig mission i Finland

 • också under 2017 ordnas en gemensam sommarkonferens tillsammans med de finska baptisterna
 • samfundet fortsätter att stöda de teologiska distanskurserna på FKF ekonomiskt och genom att uppmuntra medlemmar att gå dessa kurser
 • tidningen MST (Missionsstandaret) ges ut; under året vidtas åtgärder för att om möjligt göra tidningen självbärande
 • uppmuntra församlingarna att samarbeta i nätverk

 

INTERNATIONELL MISSION (BIM)

Vi vill gemensamt arbeta för att

 • sporra församlingar samt enskilda att ekonomiskt och i bön stöda vårt gemensamma arbete och våra projekt
 • ta vara på den kompetens som finns och de initiativ som kommer från församlingarna
 • ordna seminarier kring frågor som berör internationell mission

Missionskommittén ansvarar för förberedande av projekt och samfundsstyrelsen ansvarar för förverkligandet: 


I Thailand:

 • fortsätta stödet av projektet för funktionsnedsatta i Mae Hong Son-provinsen med inriktning på personer med olika funktionshinder. Skolförberedande program och hantverksutbildning ingår i projektet.
 • detta är projektets sista år, vilket innebär särskilda exit-åtgärder, bl a avslutande monitoreringsresa


I Zambia:

 • fortsätta projektet för föräldralösa barn och ungdomar i Mpatamatu-området bland HIV/AIDS och tuberkulosdrabbade familjer, samt stöd till ensamstående unga mammor
 • detta är projektets sista år, vilket innebär särskilda exit-åtgärder, bl a avslutande monitoreringsresa
 • möjligheter skapas under året för att kunna erbjuda möjligheten att även framöver stöda delar av projektet via ett utökat faddersystem


I Sydsudan
(situationen i Sydsudan kräver att vi har flera planer, beroende på utvecklingen i landet)

          Plan A

Situation:
– Pengar kan skickas till banken i Torit
– Material kan transporteras från Uganda till Sydsudan utan större risk

Aktiviteter:
– Sponsring av lärarlöner och lärarnas utbildning
– Sponsring av de mest utsatta eleverna
– Sponsring av skolmaterial lokalt och från Uganda
– Sponsring av förbättringar för skolans infrastruktur (vatten, sanitet)

            Plan B

Situation:

 • Pengar kan inte skickas till Torit
 • Material kan transporteras från Uganda till Sydsudan utan större risk

Aktiviteter:

 • Sponsring av utländska lärare (halva lönen i Ugandiska shillings)
 • Sponsring av skolmaterial från Uganda
 • Sponsring av måltider för skolelever genom transport av matvaror från Uganda

Plan C

Situation:

 • Pengar kan inte skickas till Torit
 • Transport av material från Uganda till Sydsudan är för riskfyllt

Aktiviteter:

 • Sponsring av yrkesutbildning eller secondary school för sydsudaneser som befinner sig i grannländerna som flyktingar
 • Sponsring för lärarnas och Josephs vidareutbildning i Uganda

Rwanda/Brurundi

 • Kontakt upprätthålls med baptister i länderna, i mån av möjlighet förmedlas hjälp bland annat till utbildning av pastorer och evangelister, främst via de danska baptisterna

Uganda

 • Understöd till Sam Tsapwe och hans Jesus Film Ministries

I Armenien

 • understöd till inhemska arbetare genom EBF:s MP (Mission Partnerships)
 • besök i Armenien av en grupp från Finland

 

INTERNATIONELLA KONTAKTER

Vi vill

 • inspirera församlingar och enskilda till kontakter och deltagande i internationella konferenser/kurser
 • hålla kontakt med systersamfund i Finland, Norden, Baltikum och Östeuropa
 • delta i den europeiska (EBF) och världsvida baptistgemenskapen (BWA). 

Målsättningen förverkligar vi genom att

       I Norden

 • upprätthålla kontakterna och samarbetet mellan de nordiska baptistsamfunden speciellt angående internationell mission, församlingsutveckling, församlingstillväxt och internationellt ungdomsarbete.

          I Baltikum

 • fortsätta kontakterna med systersamfund i de baltiska länderna, i första hand med de estniska baptisterna.

          Inom EBF och BWA

 • ha kontakt med Europeiska Baptistfederationen (EBF) och Baptisternas Världsallians (BWA)
 • stöda studerande, pastorer och andra att utnyttja utbildningsmöjligheterna vid International Baptist Theological Study Center (IBTSC) i Amsterdam eller andra utländska seminarier.

          Converge Worldwide (CWW)

 • kontakterna med CWW upprätthålls och eventuella gemensamma projekt genomförs.

 

EKUMENISKT ARBETE

Vi vill

 • upprätthålla medlemskapet i Frikyrklig Samverkan (FS), Fria Kristliga Folkhögskolan (FKF), Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), MAF Finland, Kristliga radioutskottet och Finska Missionsrådet.
 • skapa informationskanaler för unga angående teologisk utbildning
 • uppmuntra församlingar att aktivt arbeta för konstruktiv lokalekumenik och praktisera ekumenisk gästfrihet
 • under året delta i firandet av Märkesåret 2017
 • vi omfattar det uttalande som gavs av det gemensamma frikyrkliga pastorsmötet i Torppa 22-25 november 2016 (se bilaga)
 • vi vill under året arbeta för ökad samverkan mellan de olika frikyrkorna i Svenskfinland


EKONOMI

Vi stärker samhörigheten och ekonomin igenom följande gemensamma bön- och offerdagar 2017:

FKF                                        15 eller 22 januari
Mission i Finland             12 eller 19 februari
SBFU                                     19 mars
Missionsstandaret          14 maj och 24 september
Internationell mission  19 november

Samfundsstyrelsen önskar

 • uppmuntra församlingar och enskilda till större ekonomiskt ansvar för våra gemensamma åtaganden
 • att församlingarna också iakttar de av höstmötet rekommenderade böne- och offerdagarna
 • att församlingarna fortsätter att avdela budgetmedel till baptistsamfundet och strävar till att betala in medel månads- eller kvartalsvis
 • att möjligheten att ge gåvor och donationer till baptistsamfundet aktualiseras i församlingarna