Råd i corona-tider

För registrerade religionssamfund (som till exempel Finlands svenska baptistsamfund, inkluderande våra lokalförsamlingar), gäller lite speciella regler. Med registrerade religionssamfund avses evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund som är registrerade enligt religionsfrihetslagen.

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket förordar gäller inte gudstjänster och andra motsvarande förrättningar som ordnas av registrerade religionssamfund, som hör till samfundens sedvanliga religiösa verksamhet och som ordnas för offentlig religionsutövning i samfundets egna eller motsvarande utrymmen.
Ifall man  ordnar andra evenemang som har karaktären av offentliga tillställningar, till exempel marknader och konserter, så tillämpas på dessa evenemang de begränsningar som gäller offentliga tillställningar.

Följaktligen kan man samlas till gudstjänst, men vi rekommenderar att man alltfort är  försiktig, använder munskydd,  iakttar god handhygien och håller lämpligt avstånd till personer utanför ens närmaste familjekrets.
Om man väljer att samlas till gudstjänst eller inte, är en bedömning varje lokalförsamling själv bör göra utgående från sin egen situation.

(Informationen uppdaterad januari 2022)

 

(Nedan följer tidigare rekommendationer)

REKOMMENDATIONER kring att öppna upp kyrkor igen för gudstjänster

Enligt regionförvaltningsverkens beslut är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med under 50 personer tillåtna från och med den 1 juni. Om man vid arrangemangen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar kan man dessutom ordna tillställningar med 50–500 personer. Den som ordnar evenemanget ansvarar för att det genomförs på ett sådant sätt att sjukdomsläget avseende corona-viruset inte förvärras.

Därför ser samfundsstyrelsen inget hinder i att församlingarna åter samlas till offentliga gudstjänster i sina kyrkor, dock med iakttagande av de förhållningsregler som fortfarande gäller:

  • God handhygien iakttas
  • Kroppskontakt undviks, ingen handskakning, inga kramar
  • Avstånd på 1,5-2 m hålls mellan personer som inte hör till samma hushåll
  • Nattvard ordnas med särkalkar och på förhand delat bröd och med iakttagande av nödvändigt avstånd
  • Bön med handpåläggning undviks tillsvidare
  • Mötesvärdar håller koll på antalet närvarande och hänvisar vid behov de besökande till andra utrymmen eller senare samlingar
  • Personer i riskgrupper, hälso- eller åldersmässigt, deltar på eget ansvar och efter noggrant övervägande
  • Personer med förkylningssymptom eller liknande hålls hemma
  • Kollekt ordnas med fördel som offergång och kollekträknarna använder handskar
  • Ordna gärna friluftsgudstjänster, om möjligt

Den 22 maj 2020
Styrelsen för Finlands svenska baptistsamfund,

genom

Peter Sjöblom                                          Karin Asp
samfundsföreståndare                        ordförande

________________________

Till församlingarna sändes den 17 mars i ett brev från samfundsstyrelsen följande allmänna råd:

Corona-pandemin har drivit regeringen att vidta undantagsåtgärder, i praktiken för första gången sedan kriget. Restriktionerna sträcker sig tillsvidare till 13.4, och omfattar därmed också påsken. Religiösa samfund rekommenderas också följa de givna instruktionerna.

Publika gudstjänster ställs in, med hänvisning till 10 personer som max antal deltagare. Församlingarna kan däremot streama gudstjänster (i förkortade versioner) i mån av möjlighet. Pensionärssamlingar, barn-och ungdomssamlingar ställs in.

Församlingsmedlemmar 70 år och äldre bör hålla sig hemma. Församlingarnas anställda kan vara de behövande behjälpliga på olika sätt (men ska givetvis beaktande de begränsningar som myndigheterna angett).

Församlingsmedlemmar kan uppmuntras att samlas i mindre grupper i hemmen, när så är möjligt.

Förrättningar, såsom begravningar och minnesstunder, kan hållas, med beaktande av regeln om max 10 personer närvarande.

Matutdelningar till behövande kan fortsätta, med hänsyn till de begränsningar beträffande smittspridning som föreligger. Till exempel i Jakobstad kommer matpaketen att utdelas utomhus, och folksamlingar undviks.

I alla dessa fall gäller självfallet att man inte söker sig till samlingar om man har förkylningssymptom.

I övrigt uppmanas församlingarna iakttaga de 19 punkterna som presenterades vid regeringens tv-sända information den 16 mars 2020, samt de preciseringar som THL och lokala hälsovårdsmyndigheter i fortsättningen publicerar.

Vid formuleringen av ovanstående har läkare inom samfundet varit till hjälp.

För samfundsstyrelsen,

Karin Asp                             Peter Sjöblom
ordförande                          samfundsföreståndare