Vår vision

FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND

Vision
Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen

Övergripande målsättning
Att bedriva och samordna verksamhet inom och utom Finland
som svarar mot församlingarnas behov 


Verksamhetsplan 2022

 1. Nationell mission
  • Arrangera mötesplatser för gemenskap och uppbyggelse:
   Gemenskaps- och samtalsdagar utgående från vår gemensamma värdegrund
  • Regionala satsningar:
   Satsningar på lokalförsamlingarna och utveckling av samarbetsformer
 1. Barn- och ungdomsverksamhet
  – Lägerverksamhet på Hummelholmen
  – Stöda lokala församlingarnas barn- och ungdomsarbete
 1. Internationell mission
  Vi vill sporra församlingar samt enskilda att ekonomiskt och i bön stöda gemensamma missionsåtaganden
  • Sydsudan, skolprojekt i Torit:
   Löner till lärare och administrativ personal
   Skolning av personal
   Fattiga och utsatta elevers skolgång, skolmaterial
   Skolluncher bekostas för elever och personal
   Jordbruksinsatser
  • Rwanda och Burundi:
   Kontakt upprätthålls med baptister i länderna, i mån av möjlighet förmedlas hjälp bland annat till utbildning av pastorer och evangelister, samt till mindre projekt som syftar till ökad självhushållning, samt stöd till lokala pastorer och församlingar
  • Armenien och Irak:
   Fortsatt understöd till infödda pastorer (i Irak via EBF)
  • Övriga insatser:
   Utreda förutsättningar för ett missionsprojekt i Egypten
   Punktinsatser för att stödja Beirut Baptist School i Libanon
   Riktade korttidsinsatser till krisområden
 1. Samfundets organisation
  – utveckla och förankra en ny organisationsmodell för samfundet
  – inkludera och organisera barn- och ungdomsarbetet som ett nytt kärnområde i samfundets verksamhet
  – utveckla interna processer och rutiner
  – utveckla och samordna samfundets interna kommunikation och kommunikationskanaler
 1. Hummelholmen
  – utveckla förvaltningsmodellen, den långsiktiga planeringen och talkomodellen i enlighet med samfundets nya organisationsmodell
  – öka användningsgraden, marknadsföringen och underlätta uthyrningen av lägerområdet
  – utveckla lägerområdet parallellt med det Leaderfinansierade ”Hållbara Humle”-projektet
 1. MST (Missionsstandaret)
  – utkommer åtta gånger under året
 2. Utveckla samarbetet med EFK Sverige som en källa till inspiration och stöd
  • Ta del av EFK:s regionala LEDA-program
  • Vänförsamlingar
  • Arrangera en resa till Torpkonferensen
  • Utbyte inom barn- och ungdomsverksamhet
  • Pastors- och medarbetardagar
  • Missionsprojekt
  • Stegvis utveckling av samarbetet
 1. Övrig verksamhet och samarbete
  • Vår- och höstmöten (23 april och 19 november)
  • Gemenskapen upprätthåller medlemskapet i Frikyrklig samverkan (FS), Fria Kristliga Folkhögskolan (FKF), Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), MAF Finland, Kristliga radioutskottet och Finska Missionsrådet och arbetar för ökad samverkan mellan de olika frikyrkorna i Svenskfinland; deltar i FS:s medarbetardagar hösten 2022
  • Deltar i den europeiska (EBF) och världsvida baptistgemenskapen BWA 
  • Aktivt lyfta upp den baptistiska historien och märkesdagen 21 januari 1525

__________________________________________

> Alla planerade samlingar och evenemang under året arrangeras med iakttagande av de eventuella corona-restriktioner som gäller. Virusläget kan leda till att planerade samlingar inställs eller skjuts upp.