EU:s dataskyddsförordning (GDPR) – hur vi behandlar personuppgifter

Som samfund är Finlands svenska baptistsamfund enligt lagen skyldigt att upprätthålla ett medlemsregister över alla samfundsmedlemmar. Dessutom finns ett prenumerationsregister för tidningen MST/Missionsstandaret. FSB:s och MST:s register sköts och lagras på ett säkert sätt så att obehöriga inte har tillgång till personuppgifterna. Vår utgångspunkt är att vi inte ger ut person­uppgifter till tredje part, undantaget är myndigheter och andra som har laglig rätt till det eller i det fall du själv ger din tillåtelse till det. Som medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få felaktiga personuppgifter korrigerade.
Har du frågor angående våra register, kontakta:
• Peter Sjöblom (psjoblom@baptist.fi/050 3236188) angående samfundsregistret
• Harriet Sten (hsten@baptist.fi) angående prenumerationsregistret

Inträde i och utträde ur ett religiöst samfund sker via magistraten, som numera går under namnet Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).


Dataskyddsprinciper vid behandling av personuppgifter 

Allmänna principer, som även Finlands svenska baptistsamfund strävar efter att följa.
(Hämtat från Dataombudsmannens byrå, se https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Enligt dataskyddsprinciperna ska personuppgifter

 • behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
 • behandlas konfidentiellt och säkert
 • insamlas och behandlas i ett visst, uttryckligt och lagligt syfte
 • insamlas endast i den grad som de behövs med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter
 • alltid uppdateras vid behov ‒ inexakta och felaktiga personuppgifter ska raderas eller rättas utan dröjsmål
 • förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade endast så länge som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
m samfund är Finlands svenska baptistsamfund enligt lagen skyldigt att upprätthålla ett medlemsregister över alla samfundsmedlemmar. Dessutom finns ett prenumerationsregister för tidningen MST/Missionsstandaret. FSB:s och MST:s register sköts och lagras på ett säkert sätt så att obehöriga inte har tillgång till personuppgifterna. Vår utgångspunkt är att vi inte ger ut person­uppgifter till tredje part, undantaget är myndigheter och andra som har laglig rätt till det eller i det fall du själv ger din tillåtelse till det. Som medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få felaktiga personuppgifter korrigerade.

Har du frågor angående våra register, kontakta:
• Peter Sjöblom (psjoblom@baptist.fi/050 3236188) angående samfundsregistret
• Harriet Sten (hsten@baptist.fi) angående prenumerationsregistret

Inträde i och utträde ur ett religiöst samfund sker via magistraten, som numera går under namnet Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi), där man antingen kan sköta ärendena elektroniskt med inloggning via bankkoder, eller genom att använda de blanketter som finns för ändamålet. För att hindra att någon missbrukar tjänsterna, krävs det alltid personlig underskrift, antingen fysisk eller elektronisk (bankkoder).
Vill du bli medlem i samfundet och/eller i en av våra lokalförsamlingar,  tar du kontakt direkt med församlingen eller med samfundsföreståndaren. Uppgifter om våra församlingar finns här.
Vill du av någon orsak utträda ur samfundet, gör du det med den blankett som finns på denna länk.
Är du osäker på om du är medlem i ett religiöst samfund, kan du  kontrollera dina uppgifter här.


Dataskyddsprinciper vid behandling av personuppgifter 

Allmänna principer, som även Finlands svenska baptistsamfund strävar efter att följa.
(Hämtat från Dataombudsmannens byrå, se https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Vid behandling av personuppgifter ska dataskyddsprinciperna enligt dataskyddslagstiftningen alltid iakttas.

Enligt dataskyddsprinciperna ska personuppgifter

 • behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
 • behandlas konfidentiellt och säkert
 • insamlas och behandlas i ett visst, uttryckligt och lagligt syfte
 • insamlas endast i den grad som de behövs med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter
 • alltid uppdateras vid behov ‒ inexakta och felaktiga personuppgifter ska raderas eller rättas utan dröjsmål
 • förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade endast så länge som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.