Samfundsordning för Finlands svenska baptistsamfund (336/1980)

1 §  Trosbekännelse för Finlands svenska baptistsamfund
Finlands svenska baptistsamfund bekänner Bibeln såsom Guds ord. Samfundet omfattar den apostoliska och nicenska trosbekännelsen.

2 §  Formen för religionsutövningen
Finlands svenska baptistsamfund utgör ett gemensamt verksamhetsorgan för de enskilda personer och församlingar, vilka antagits som medlemmar i samfundet.Finlands svenska baptistsamfund samarbetar genom sina lokala församlingar och samarbetsorgan med inomkyrkliga, ekumeniska, nationella och internationella organ samt myndigheter och andra samhällsorgan.Som medlemmar i samfundet kan upptas församlingar och personer med en baptistisk grundsyn gällande dop och medlemskap. Samfundets syn på församlingstillhörighet grundar sig på bekännelse av personlig tro på Jesus Kristus och därtill hörande dop som sker i den treeniga Gudens namn genom hela kroppens nedsänkning i vatten.
Församlingsgemenskapen som kommer till uttryck i bl.a. församlingsbildande, gudstjänstliv, barnvälsignelse, dop och nattvard, förverkligas enligt den mönsterbild som finns i Bibelns Nya Testamente.
Församlingarna inom samfundet är självständiga i förhållande till samfundet och varandra, men samverkar inom samfundet. Till den gemensamma verksamheten hör mission i hemlandet och mission utomlands.
Den gemensamma verksamheten bedrivs både i Finland och internationellt. Verksamheten består av förkunnelse av evangelium, undervisning i den kristna tron, utbildning, diakonalt och socialt arbete, barn- och ungdomsarbete, studie- och kursverksamhet, publikationsverksamhet, sång- och musikverksamhet och annan kulturverksamhet. I verksamheten betonas kristen människosyn och etik, nykterhet, fred, rättvisa samt omsorg om skapelsen. Mission i utlandet förverkligas genom samfundet, dess församlingar och i samarbete med samfund och organisationer i enlighet med de målsättningar och planer som samfundet ålagt sig att förverkliga.

3 §  Namn och hemort och språk
Finlands svenska baptistsamfund, vars hemort är Vasa stad, är avsett att omfatta flera församlingar. Samfundets språk är svenska, likväl så att församling, som är medlem av samfundet är berättigad att använda majoritetens av församlingsmedlemmarnas språk.

4 §  Medlemmar
Samfundets medlemmar utgörs av de församlingar, som upptagits som medlemmar och godkänner samfundets trosbekännelse och form för religionsutövning samt församlingar som bildas på åtgärd av samfundet. Beslut om antagande av församling såsom medlem fattas av samfundsmötet.
Enskilda personer, som skriftligen ansöker om medlemskap och som omfattar samfundets trosbekännelse och form för religionsutövning, kan av samfundsstyrelsen antas som medlemmar av samfundet. Sådan medlem har närvaro och yttranderätt vid samfundets möten, men ingen rösträtt
Dubbelt medlemskap kan accepteras för personer som hör till någon annan kristen församling, som har baptistisk dopsyn och övrig form för religionsutövning om inte personens egen kyrka/ samfund ställer hinder i vägen.
Medlem som flyttar till annan ort kan fortfarande vara medlem i församlingen också fastän han/hon ansluter sig till ett annat trossamfund med församling på vistelseorten om det nya samfundet samtyckt därtill.
Minderåriga barn som inte upptagits i församlingen, räknas inte som ordinarie församlingsmedlemmar. De antecknas i medlemsförteckningen som barn. Om barnet inte anslutit sig till församlingen före 18 års ålder, avförs barnet från medlemsförteckningen under iakttagande av Lag om trossamfundens medlemsregister.
Då församling eller enskild personmedlem på grund av uppenbart avståndstagande från samfundets trosbekännelse, formen för religionsutövningen eller samfundsordningen inte längre kan anses vara lämplig som medlem av samfundet, kan samfundsmötet på förslag av samfundsstyrelsen besluta utesluta församlingen efter det att församlingen hörts.
Utesluten medlem tillkommer icke någon andel av samfundets egendom. Beslut om uteslutning bör omfattas av tre fjärdedelar av vid samfundsmötet avgivna röster. Om uteslutning av enskild personmedlem besluter samfundsstyrelsen enligt samma princip

5 §  Offentlig verksamhet
Samfundet anordnar offentliga gudstjänster och bedriver annan mötesverksamhet enligt beslut av samfundets beslutande och verkställande organ. Vid dessa tillfällen kan upptas kollekt för samfundets verksamhet

6 §  Samfundets förvaltning
Samfundsmötet
Samfundets beslutanderätt utövas av samfundsmötet. Beredning och verkställighet ankommer på samfundsstyrelsen. Samfundets ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Vårmötet hålls före utgången av maj och höstmötet i oktober- december. Därutöver kan samfundsstyrelsen vid behov kalla till extra samfundsmöte då samfundsmötet så besluter eller då samfundsstyrelsen anser det finns skäl därtill eller såvida minst fem medlemmar skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende.
Kallelse till samfundsmöte utfärdas av samfundsstyrelsen minst fyra veckor före samfundsmötet. Kallelse sker genom skriftlig kallelse till varje medlem eller genom annons i samfundets tidning. Med medlem i denna bemärkelse avses till samfundet ansluten församling.
Varje till samfundet ansluten församling har rätt att sända ett ombud för varje påbörjat tiotal av församlingens medlemmar till samfundsmötet, dock minst två ombud.
Röstberättigat är varje ombud, envar med en röst. Fullmakt kan inte användas. Röstning sker genom öppen omröstning, förutom vid val, som förrättas med slutna sedlar då så påyrkas. Ärendena avgörs med enkel röstövervikt. Vid köp, försäljning, byte och inteckning av samfundets fasta egendom krävs dock tre fjärdedelar av de avgivna rösterna för fattande av beslut. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val lotten. Vid samfundsmöte förs protokoll av person, som samfundsmötet utser. Protokollet som undertecknas av samfundsmötets ordförande och sekreterare, bör genast justeras eller alternativt utses två vid samfundsmötet närvarande röstberättigade personer att utan dröjsmål justera protokollet.

7 §  Vid samfundets vårmöte behandlas:

 1. mötets öppnande
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare,
 3. konstateras antalet närvarande befullmäktigade ombud, mötets laglighet och beslutförhet
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. presenteras samfundsstyrelsens verksamhetsberättelse över samfundets verksamhet föregående år
 6. presenteras samfundets bokslut för föregående år
 7. delges revisorernas utlåtande
 8. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga och om de förslag som samfundsstyrelsen avgett med anledning av bokslutet
 9. behandlas motioner som församlingar eller ombud minst två månader före mötet inlämnat till samfundsstyrelsen för att upptas till behandling av samfundsmötet
 10. övriga ärenden, som samfundsstyrelsen förelägger samfundsmötet för behandling och som intagits i föredragningslistan och kallelsen, då så krävs i lag

Vid samfundets höstmöte behandlas:

 1. mötets öppnande
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare
 3. föredragningslistan för mötet godkänns
 4. konstateras antalet närvarande befullmäktigade ombud, mötets laglighet och beslutsförhet
 5. amfundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för följande år
 6. besluts om medlemsavgifter till samfundet
 7. besluts om styrelsemedlemmarnas och revisorernas samt utskottens arvoden
 8. styrelsens förslag till budget för följande år
 9. väljs samfundsordförande för följande kalenderår
 10. väljs medlemmar och suppleanter i styrelsen i stället för dem som står i tur att avgå den 31.12.
 11. besluts om antalet revisorer och suppleanter för dessa att granska följande års räkenskaper och förvaltning
 12. väljs 1-2 revisor/er och suppleant/er
 13. besluts om sättet för sammankallande av samfundets möten
 14. behandlas motioner som församlingar eller ombud minst två månader före mötet inlämnat till samfundsstyrelsen för att upptas till behandling på samfundsmötet.
 15. Övriga ärenden eller motioner, som samfundsstyrelsen förelägger samfundsmötet för behandling och som intagits i föredragningslistan och kallelsen, då så krävs i lag, eller som samfundsmötet enhälligt besluter uppta till behandling.

Om inlämnande av motioner och behandling av motioner på höstmötet gäller vad ovan stadgas om vårmötet.

8 §  Samfundsstyrelsen
Samfundets verksamhet planeras och leds av den vid höstmötet valda samfundsstyrelsen, som består av ordförande, som väljs för ett kalenderår åt gången, samt nio medlemmar och tre suppleanter vilka väljs för tre år sålunda att en tredjedel avgår årligen. Avgående medlem kan återväljas. Turen att avgå bestäms första gången genom lottning och därefter i turordning Samfundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och väljer inom eller utom sig sekreterare och annan personal. Som ordförande i samfundet kan samma person fungera högst tio (10) år i en följd.
Såsom beredande och verkställande organ skall samfundsstyrelsen:

  1. leda och övervaka samfundets verksamhet,
  2. ansvara för samfundets ekonomi och förvalta dess egendom
  3. stöda och bistå församlingarna i deras verksamhet
  4. i övrigt bevaka samfundets intressen och sköta dess övriga angelägenheter.

Samfundsstyrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden jämte fyra (4) medlemmar är närvarande. Samfundsstyrelsen kan årligen för beredande och verkställande uppgifter tillsätta olika utskott. Sådana är arbetsutskott, kvinnoutskott, missionsutskott, tidnings- och litteraturutskott, ekonomiutskott, fastighetsutskott m.fl. Om utskottens storlek och kompetens besluter samfundsstyrelsen
Samfundsstyrelsen kan inom sig utse en representant att representera samfundsstyrelsen i respektive utskott. Sådan representant har yttranderätt men icke rösträtt i det utskott, i vilket denne representerar samfundsstyrelsen.

Sammanträden
Samfundsstyrelsen sammanträder regelbundet på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder på kallelse av vice ordföranden eller då minst fyra medlemmar kräver det. Samfundsstyrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst fyra medlemmar är närvarande. Vid sammanträde förs protokoll, som undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Protokollet justeras genast, eller genom två utsedda protokolljusterare

9 §  Samfundets företrädare
Samfundets ordförande/samfundsföreståndare företräder samfundet utåt och inför myndigheter såvida samfundsstyrelsen icke annorlunda besluter. Vid förfall för ordförande/samfundsföreståndare eller vice ordföranden bör samfundsstyrelsen utse någon annan av styrelsen eller av samfundet anställd att företräda samfundet.

10 §  Namntecknare
Samfundets namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden någondera tillsammans med samfundsföreståndaren eller sekreteraren, två tillsammans, eller av någon av dessa jämte av styrelsen därtill förordnad annan funktionär.

11 §  Avgifter
Angående medlemsavgifter för samfundets gemensamma behov besluter samfundets höstmöte

12 §  Ekonomi
Samfundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet, verksamhetsberättelse jämte nödiga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till samfundsstyrelsen senast två veckor före vårmötet.
För att stöda sin verksamhet kan samfundet ta emot gåvor, understöd, testamenten och donationer, äga och förvalta fast egendom, utöva för fullföljande av sitt syfte publikationsverksamhet samt med behövliga tillstånd ordna lotterier och penninginsamlingar.

13 §  Samfundsföreståndare
Finlands svenska baptistsamfund kan ha en samfundsföreståndare, som utses av samfundsmötet. Samfundsföreståndaren är underställd styrelsen och har till uppgift att på styrelsens vägnar övervaka samfundets verksamhet, upprätthålla kontakten med samfundets medlemsförsamlingar, samt företräda samfundet inför myndigheter och representera samfundet utåt i enlighet med vad som närmare bestäms i befattningshavarens befattningsskrivning.

14 §  Vigselrätt
Samfundets vigselrätt (695/1980) utövas i enlighet med stadgandena i äktenskapslagen och enligt av samfundsmötet särskilt antagna stadgar.

15 §  Tystnadsplikt
En person som är i samfundets eller i någon medlemsförsamlings tjänst eller innehar något förtroendeuppdrag där, får inte utnyttja eller olovligen för andra röja vad han eller hon på grund av sin ställning fått veta om någon omständighet om vilket särskilt föreskrivits eller bestämts att den skall hemlighållas eller som gäller någon annan persons integritet eller som på grund av sakens natur uppenbart inte får röjas.

16 §  Bikthemlighet
En medlem av äldste/styrelse eller person i församlings tjänst som utför andligt arbete får inte röja det som har anförtrotts honom eller henne i enskild bikt eller annars vid själavård, inte heller den person som anförtrott sig, om inte något annat bestämts i lag.

17 §  Församlings bildande och upplösning
Församling bildas när på en ort ett tillräckligt antal personer som omfattar samfundets trosbekännelse, formen för religionsutövning och samfundsordningen i sådant syfte skriftligen anmäler till samfundsstyrelsen och denna vars uppgift är att skrida till nödiga organisationsåtgärder anser sig kunna godkänna en sådan församlings intagande i samfundet.
När på en ort, ett tillräckligt antal personer som omfattar samfundets trosbekännelse, formen för religionsutövning och samfundsordning, vill bilda församling, anmäler de detta skriftligen till samfundsstyrelsen. Samfundsstyrelsens uppgift är att vidta nödiga organisationsåtgärder om den anser sig kunna godkänna och rekommendera en sådan församlings intagande i samfundet.
Om församling, som är medlem i samfundet, upplöses, övergår dess fasta och lösa egendom till samfundet att fritt av detta användas, om församlingen i anslutning till upplösningen icke annorlunda besluter.

18 §  Samfundets förhållande till församlingarna
I församlingarna utövas beslutanderätten av församlingsmötet. Beredning och verkställighet ankommer på församlingsstyrelsen, som biträdd av äldste och diakoner äger dra försorg om församlingens angelägenheter och vården av dess ekonomi.

19 §  Församlingarnas verksamhet
Församlingarna inom samfundet, vilka är kongregationalistiska, anordnar offentliga gudstjänster, sammankomster och möten av olika slag enligt vad respektive församling självständigt besluter. Samfundet kan även ordna möten i samarbete med de enskilda församlingarna.
Församlingens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

20 §  Vår- och höstmöten
Om församlingarnas vår- och höstmöten gäller i tillämpliga delar vad om samfundsmöte är stadgat. För församlingsmöte gäller i övrigt följande:
Kallelse till församlingsmöte utfärdas av församlingsstyrelsen genom kungörelse på anslagstavla i församlingens möteslokal och därtill, om församlingsmötet så besluter, genom annons i någon på orten utkommande tidning.
Kallelse till ordinarie församlingsmöte utfärdas minst sju dagar, till extra församlingsmöte minst tre dagar före mötet. I synnerligen brådskande fall kan församlingsmöte hållas samma dag som kungörelse därom utfärdas.

21 §  Församlingens pastor
Församlingsmötet väljer församlingens pastor och beviljar avsked åt denna. Befattningen som styrelseordförande och pastor kan anförtros samma person. Övriga funktionärer anställs vid behov av församlingsmötet.

22 §  Avgifter
Om medlemsavgifter till församlingen besluts i samband med behandlingen av budgeten för ett år åt gången. Vid församlingens offentliga möten kan frivilliga kollekter upptas

23 §  Rösträtt
Röstberättigade vid församlingsmöte är församlingens medlemmar, envar med en röst. Fullmakt kan inte användas. Röstning verkställs genom öppen omröstning, utom vid val, som då så påyrkas, förrättas med slutna sedlar. Ärendena avgörs med enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val lotten. Vid köp, försäljning, byte och inteckning av församlingens fasta egendom krävs att beslutet härom fattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna för fattande av beslut.
Vid församlingsmöte förs protokoll av församlingens sekreterare. Protokollet, som undertecknas av ordföranden och sekreterarens, bör genast justeras, eller alternativt utses två vid mötet närvarande röstberättigade personer att utan dröjsmål justera protokollet.

24 §  Församlingsstyrelsen
Församlingsstyrelsen består av minst tre och högst sju medlemmar, samt suppleanter, valda för ett år åt gången av församlingsmötet. Medlem kan återväljas. Församlingsmötet väljer ordförande, styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare och andra nödiga funktionärer. Samtliga val gäller för ett år åt gången. För att biträda församlingens pastor i församlingsarbetet kan församlingsmötet tillsätta äldste och diakoner.
Församlingsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller på kallelse av två medlemmar  av församlingsstyrelsen, och är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Vid mötena förs protokoll, som undertecknas av ordföranden och sekreteraren och justeras genast eller vid följande sammanträde.
Församlingens styrelseordförande, som äger vaka över att allt i församlingen sker i överensstämmelse med lag och denna församlingsordning, företräder församlingen utåt och inför myndigheter. Vid förfall för ordföranden och vice ordföranden skall församlingsstyrelsen utse någon av dess övriga medlemmar att företräda församlingen.

25 §  Tecknande av församlingens namn
Församlingens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden någondera jämte en styrelsemedlem eller två av församlingsstyrelsen befullmäktigade medlemmar tillsammans.

26 §  Disciplinära åtgärder
Församlingen har rätt, då den anser församlingens fördel det kräva och vederbörande person hörts, att avskeda församlingens pastor eller medlem av församlingsstyrelsen från dennes befattning, likväl med iakttagande av gällande lagstiftning. För avskedande av församlingens pastor/föreståndare fordras att tre fjärdedelar av vid mötet avgivna röster omfattar beslutet.
Om förrättat val av nya medlemmar till församlingsstyrelsen skall samfundet underrättas enligt gällande bestämmelser.

27 §  Ändringssökande
Den som är missnöjd med ett beslut i församlingsmötet eller hos äldste/styrelse kan skriftligen yrka på rättelse av det organ som fattat beslutet.
Ett rättelseyrkande som gäller beslut som fattats av ett utskott som underlyder styrelsen eller något annat organ som delegerats beslutanderätt skall riktas till styrelsen eller det organ det underlyder.
Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

28 §  Beslutets överklagbarhet och anvisningar för sökande av ändring
Rättelse får inte yrkas i och besvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Till ett beslut över vilket rättelseyrkande får framställas eller besvär anföras skall fogas anvisning om hur ändring i beslutet söks (anvisning för sökande av ändringar).

29 §  Rätt att yrka på rättelse och anföra besvär
Rättelseyrkande får framställas och besvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.(part).

30 §  Delgivning och verkställighet av beslut
Part får ett protokollsutdrag jämte anvisning om sökande av ändring per brev. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades.

31 §  Rättelseyrkande och besvärstid
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar och besvär anföras inom trettio dagar från delfåendet av beslutet, om i denna samfundsordning inte bestämts en längre tid för något ärende.

32 §  Anmälning till registermyndigheterna
Samfundets styrelse skall till registermyndigheterna göra de i lag föreskrivna anmälningarna om grundande av församling och antagande av församling i samfundet eller om utträde eller uteslutning av en församling ur samfundet.
Församlingens föreståndare eller av församlingen utsedd registerförare (kontaktperson) skall föra förteckning över församlingens medlemmar och göra i lag föreskrivna ändringar till registermyndigheterna.

33 §  Ändring av samfundsordningen
För ändring av denna samfundsordning fordras att beslut därom fattas vid ett ordinarie samfundsmöte och att beslutet omfattas av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Ändringsförslaget skall bifogas kallelsen till det möte som tar upp frågan.

34 §  Upplösning av samfundet eller församling
För beslut om upplösning av samfundet krävs fem sjättedelar av de vid mötet avgivna rösterna. Beslut om upplösning bör fattas vid två samfundsmöten, varav det ena bör vara samfundsmöte. Mötena bör hållas med minst tre månaders mellanrum. För beslut om upplösning av församling gäller vad om samfundet är stadgat.
Det möte som fattar beslut om att upplösa samfundet eller en församling beslutar samtidigt om hur tillgångarna skall användas i enlighet med baptistsamfundets syfte. Tillgångarna får dock icke delas mellan personmedlemmarna.

Godkänd av Patent- o registerstyrelsen 8.11.2006