Internationell mission

Mission har alltid legat Finlands svenska baptistsamfund (FSB) varmt om hjärtat. Redan i slutet av 1800-talet gjordes missionsinsatser. Från medlet av 1950 och senare ända fram till 1990-talet har missionärer varit i olika perioder i Kongo, DR Kongo, Rwanda och Burundi. Senare har missionsinsatser gjorts i Thailand, där projektet gällt utbildning och rehabilitering av personer med funktionsnedsättning, och i Zambia, där projektet gällt socialarbete bland föräldralösa barn.

Våra biståndsprojekt gick fram till 2019 via FS Global, som var Frikyrklig Samverkans biståndsorgan och erhöll via det projektstöd från Utrikesministeriet. Efter att statsstödet upphört kommer de medel som sänds ut enbart från församlingarnas egna insamlingar samt frivilliga donationer.

VILL DU VARA MED OCH HJÄLPA?
Då kan du donera pengar till vårt penninginsamlingskonto FI19 4958 0010 1478 52 (ITELFIHH).
Ange som meddelande vilket ändamål du vill ge till (t.ex. Torit, Armenien, Thailand)
Insamlingstillståndets nummer är RA/2020/1344.

Skolprojekt i Torit, Sydsudan

Vårt för tillfället största projekt är i Sydsudan, där vi  understöder ett skolprojekt i Torit, Airport View School. Det här projektet genomfördes fram till 2019 inom ramen för FS Global, som är Frikyrklig Samverkans biståndsarbete och länge fungerat som partnerskapsorganisation gentemot Utrikesministeriet. 2019 var dock det sista året med statligt stöd, eftersom partnerskapet mellan FS Global och UM inte förlängs efter 2019. Stödet från Finland till skolan i Torit fortsätter, men nu enbart med de pengar som församlingarna samlas in samt donationer av enskilda.

Airport View School (AVS) i Torit, Sydsudan, startade 2008 som ett initiativ av det lokala samhället med Joseph Gamara som huvudansvarig. Sture och Majvor Nyholm hade under åren 1998-2011 arbetat med mobila ögonkliniker i Sydsudan och redan tidigt kommit i kontakt med Joseph, som varit på tillfälligt besök i byn Ikotos. Paret Nyholm bestämde sig för att hjälpa Joseph med gymnasieutbildning i Lira i Uganda. Efter avslutad utbildning flyttade Joseph tillbaka till sin födelsestad Torit och fick anställning som radiooperatör hos stadens guvernör. Joseph upplevde då en längtan att starta en skola på evangelisk bas. Början var anspråkslös och riktade sig främst till förskolebarn och vuxna analfabeter som hade en önskan om att kunna läsa och skriva. Undervisningen hölls i enkla lerhyddor med grästak.

År 2011 kom Jakobstads baptistförsamling med som understödare och snart efter det även Finlands svenska baptistsamfund. År 2014 kom finska utrikesministeriet med och började stöda skolan med statliga pengar. Det statliga stödet löpte fram till 2019.

Skolan i Torit har vuxit successivt. Nya adekvata byggnader i tegel har tillkommit. Lastbil har införskaffats och en ny brunn med solpaneler och två rymliga vattentankar har installerats. Redan år 2014-2015 hade skolan ca 1500 elever i åtta årskurser, dvs en lågstadieskola med klasserna 1-8. Nu har man även startat en Secondary School, dvs högstadieutbildning. För närvarande har skolan 1800 elever fördelade på 32 lärare av vilka fyra kommer från grannlandet Uganda. Alla skolelever erhåller ett mål mat om dagen. AVS är en omtyckt skola med mycket gott rykte. Flera regeringstjänstemän har sina barn i skolan. Skolan har varje år uppvisat bland de bästa studieresultaten i landet.

Man vill också gärna utveckla skolans farmområde i byn Abalva. Jorden är hård och svårbearbetad och en traktor med släp, plog och harv har införskaffats för att kunna förbättra områdets potentiella möjligheter. Ytterligare inkomstgenererande aktiviteter är ett trädgårdsprojekt med nyttoväxter i anslutning till skolan samt en hönsfarm.

Skolan som lyder under African Inland Church har kunskap och motivation att driva verksamheten i framtiden. Detta under förutsättning att ekonomiskt och moraliskt stöd från Finland fortsätter framöver. Något som betonats starkt redan från projektets början är ägandekänslan av projektet. Vårt stöd bidrar till projektets framgång men vi
har medvetet undvikit att skapa en förmyndarmentalitet. Äganderätten skapar ansvar och formar ledare i världens yngsta och kanske mest krigsdrabbade och eftersatta land.

Thailand

Det är fortsättningsvis möjligt att stöda projektet i Thailand, där CDPD arbetar med utbildning och rehabilitering av personer med funktionsnedsättning Ifall man vill göra det, går det bra att betala in till samfundets insamlingskonto och märka “Thailand”. I Thailand går stödet till CDPD:s verksamhet.

Pastor i Armenien

FSB har även annan typ av missionsarbete. I Armenien understöder vi en infödd kurdisk pastor i Avshar utanför Jerevan.

Övriga hjälpinsatser

I Uganda stöder vi organisationen Jesus Film Ministries, som evangeliserar genom att resa runt och visa filmer om Jesus. Vi gör även punktinsatser när speciella behov uppstår.

Finlands svenska baptistsamfund är medlem i MAF Finland. MAF är en kristen missionsorganisation och världens största så kallade non-profit (som inte drivs i vinstsyfte) flygbolag. MAF finansieras med frivilliga gåvor och intäkter från flygningar. Målet är att nå människor i avlägsna och isolerade områden i u-länder. Ett MAF-flygplan startar eller landar var tredje minut någonstans i världen.