Internationell mission

Vårt för tillfället största projekt är i Sydsudan, där vi  understöder ett skolprojekt i Torit, Airport View School. Det här projektet genomfördes fram till 2019 inom ramen för FS Global, som är Frikyrklig Samverkans biståndsarbete och länge fungerat som partnerskapsorganisation gentemot Utrikesministeriet. 2019 var dock det sista året med statligt stöd, eftersom partnerskapet mellan FS Global och UM inte förlängs efter 2019. Stödet från Finland till skolan i Torit fortsätter, men nu enbart med de pengar som församlingarna samlas in samt donationer av enskilda.

Utöver det årliga utlovade och budgeterade stödet till skolan i Torit på 16 000 euro så samlar vi för tillfället även in för en traktor till skolan. En traktor för att effektivare kunna bruka de odlingsfält skolan äger, kunde var till stor hjälp för att öka skolans möjligheter till självförsörjning.

Skolprojektet i Torit var även insamlingsmål för Frikyrklig Samverkans gemensamma insamling under Ekumeniska Ansvarsveckan 17-24 oktober 2021. Se Toritbroschyr här! Insamlingen gav drygt 5 000 euro. Tack!

VILL DU VARA MED OCH HJÄLPA? Då kan du donera pengar som kan användas till exempel  för skolprojektet i Torit. Använd kontonummer FI19 4958 0010 1478 52 (ITALFIHH) och ange antingen ”mission” om du vilja skänka mera allmänt till missionsarbete, eller t ex ”Torit” ifall du vill skänka till skolprojektet i Torit, Sydsudan. Vill du att pengarna ska gå speciellt till traktorn så kan du skriva ”Torit traktor”.
Insamlingstillståndets nummer är RA/2020/1344.

Mission har alltid legat Finlands svenska baptistsamfund (FSB) varmt om hjärtat. Redan i slutet av 1800-talet gjordes missionsinsatser. Från medlet av 1950 och senare ända fram till 1990-talet har missionärer varit i olika perioder i Kongo, DR Kongo, Rwanda och Burundi. Senare har missionsinsatser gjorts i Thailand, där projektet gällt utbildning och rehabilitering av personer med funktionsnedsättning, och i Zambia, där projektet gällt socialarbete bland föräldralösa barn. Båda dessa projekt upphörde vid årsskiftet 2017-2018 vad gäller den statsstödda finansieringen. Stödet från Finland har dock fortsatt, men endast i form av fadderstöd. Fadderprojektet i Zambia avslutades vid årsskiftet 2019-2020. Det är fortsättningsvis möjligt att stöda projektet i Thailand. Ifall man vill göra det, går det bra att betala in till samfundets insamlingskonto (se ovan) och märka ”Thailand”. I Thailand går stödet till CDPD:s verksamhet.

FSB har även annan typ av missionsarbete. I Armenien understöder vi en infödd kurdisk pastor i Avshar utanför Jerevan och i Bagdad, Irak, understöder vi också en infödd pastor. I Uganda stöder vi organisationen Jesus Film Ministries, som evangeliserar genom att resa runt och visa filmer om Jesus. Vi understöder även några pastorsstuderande från Rwanda och gör även punktinsatser när speciella behov uppstår.

Finlands svenska baptistsamfund är medlem i MAF Finland. MAF är en kristen missionsorganisation och världens största så kallade non-profit (som inte drivs i vinstsyfte) flygbolag. MAF finansieras med frivilliga gåvor och intäkter från flygningar. Målet är att nå människor i avlägsna och isolerade områden i u-länder. Ett MAF-flygplan startar eller landar var tredje minut någonstans i världen.