FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND

Vision

Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen

Övergripande målsättning

Att bedriva och samordna verksamhet inom och utom Finland
som svarar mot församlingarnas behov


Verksamhetsplan 2023

 1. Nationell mission
  Arrangera mötesplatser för gemenskap och uppbyggelse:

– Gemenskaps- och samtalsdagar utgående från vår gemensamma värdegrund
– En sommarkonferens på Hummelholmen

Regionala satsningar:

Regionalt samarbete mellan församlingarna runt Jakobstad och runt Vasa.
• En treårig satsning (2023-26) på samarbete mellan sex församlingar i norr.
• En regional nätverksledare för utvecklande av samarbetet i Vasaregionen.
• Stöda församlingen i Helsingfors

 1. Barn- och ungdomsverksamhet

– Lägerverksamhet på Hummelholmen
– Stöda lokalförsamlingarnas barn- och ungdomsarbete
– En verksamhetsledare för Humle på deltid (under sommaren heltid)
– Upprätthålla och planera verksamhet i samråd med EFK
– Utbilda (hjälp)ledare till barn- och ungdomsarbete
– Koordineras av barn- och ungdomsutskottet (BU)

 1. Internationell mission

Vi vill sporra församlingar samt enskilda att ekonomiskt och i bön stöda gemensamma missionsåtaganden

  • Sydsudan, skolprojekt i Torit:
   Löner till lärare och administrativ personal
   Fattiga och utsatta elevers skolgång, skolmaterial
   Jordbruksinsatser (fullfölja insamlingen för en traktor med kärra, plog och harv)
  • Irak och Armenien:
   Fortsatt understöd till infödda pastorer
  • Övriga insatser:
   Förmedla inkomna bidrag till Imanya, Kallmans, Egypten, Ukraina-flyktingar i Polen, Thailand, Rwanda och Burundi
 1. Samfundets organisation

– fortsätta utvecklandet av en ny organisationsmodell för samfundet
– utveckla och samordna samfundets interna kommunikation och kommunikationskanaler

 1. Hummelholmen
  – utveckla förvaltningsmodellen, den långsiktiga planeringen och talkomodellen i enlighet med samfundets organisationsmodell

– öka användningsgraden, marknadsföringen och underlätta uthyrningen av lägerområdet
– utveckla lägerområdet parallellt med Leader-projekten ”Hållbara Humle” och ”Humle Cabins”

 1. MST (Missionsstandaret)
  – utkommer sju gånger under året
  – tidningens närvaro på internet utvecklas
 1. Utveckla samarbetet med EFK Sverige som en källa till inspiration och stöd
  • ”Söka samarbetsformer hur EFK kan vara ett stöd och en resurs för FSB i det gemensamma missionsuppdraget”. 
  • Styrelsen avger en skriftlig rapport om vad det innebär att vara ett regionalt nätverk inom EFK
   som sänds till församlingarna så att vi i vårmötet 2023 kan fatta beslut i saken
  • Utbyte inom barn- och ungdomsverksamhet (t.ex. samarbete kring KDS)
  • Arrangera en resa till Torpkonferensen
  • Deltagande i EFK:s pastors- och medarbetardagar
 1. Övrig verksamhet och samarbete
  • Vår- och höstmöten (22 april och 18 november)
  • Gemenskapen upprätthåller medlemskapet i Frikyrklig samverkan (FS), Fria Kristliga Folkhögskolan (FKF), Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), MAF Finland, Kristliga radioutskottet och Finska Missionsrådet och arbetar för ökad samverkan mellan de olika frikyrkorna i Svenskfinland
  • Vi arbetar för att bibelundervisning och bibelskola samt någon form av pastorsutbildning ska förverkligas inom FKF och gärna i samarbete med EFK och deras folkhögskolor beträffande bibelkurser och med ALT beträffande pastorsutbildning
  • Deltar i den europeiska (EBF) och världsvida baptistgemenskapen (BWA) 
  • Aktivt lyfta upp den baptistiska historien och märkesdagen 21 januari 1525