FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND

Vision:

Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen

Målsättning:

Vi vill att alla lär känna Gud på ett livsavgörande sätt

Vi vill vara en Jesuscentrerad, varm och växande gemenskap


Verksamhetsplan 2024

 1. Nationell mission
  • Arrangera mötesplatser för gemenskap och uppbyggelse:

Gemenskaps- och samtalsdagar utgående från vår gemensamma värdegrund 

En sommarkonferens på Hummelholmen

  • Regionala satsningar:

Regionalt samarbete mellan församlingarna runt Jakobstad och runt Vasa
Stöda församlingen i Helsingfors

 1. Barn- och ungdomsverksamhet

– Lägerverksamhet på Hummelholmen
– Stöda lokalförsamlingarnas barn- och ungdomsarbete
– En hjälpledarskolning utarbetas
– Uppmuntra till samarbete med EFK inom barn- och ungdomsverksamhet inklusive ledarskolning

 1. Internationell mission

Vi vill sporra församlingar samt enskilda att ekonomiskt och i bön stöda gemensamma missionsåtaganden

  • Sydsudan, skolprojekt i Torit:
   Löner till lärare och administrativ personal
   Fattiga och utsatta elevers skolgång, skolmaterial
   Ekonomiskt stöd för utbildning av två administratörer
   Övrig finansiell hjälp, såsom färdigställandet av ett staket runt området
  • Armenien:
   Fortsatt understöd till infödd pastor
  • Familjen Kallman:
   Månatligt ekonomiskt understöd
  • Syrien:
   Understöd till infödd pastor
  • Rwanda:
   Årligt stipendium (2024-2026) till 22-årig flicka för fortsatta studier
  • Övriga insatser:
   Förmedla inkomna bidrag till Imanya, Egypten, Ukraina-flyktingar i Polen, Sam Tsapwe, Thailand, mm.
 1. Samfundets organisation
 • Fortsätta utvecklandet av en ny organisationsmodell för samfundet
 • Utveckla och samordna samfundets interna kommunikation och kommunikationskanaler
 1. Hummelholmen
 • Utveckla förvaltningsmodellen, den långsiktiga planeringen och talkomodellen i enlighet med samfundets organisationsmodell
 • Öka användningsgraden, marknadsföringen och underlätta uthyrningen av lägerområdet
 • Fortsätta att utveckla lägerområdet enligt riktlinjerna från utvecklingsprojektet ”Hållbara Humle”
 • Färdigställa de nya stugorna inom Leader-projektet ”Humle Cabins”
 1. MST (Missionsstandaret)
  – Utkommer 7 gånger under året
  – Tidningens närvaro på internet utvecklas
 1. Utveckla samarbetet med EFK Sverige som en källa till inspiration och stöd
  • ”Söka samarbetsformer hur EFK kan vara ett stöd och en resurs för FSB i det gemensamma missionsuppdraget”. 
  • Lansera programmet Växande församlingar som ett verktyg för att utveckla våra församlingar  
  • Söka kanaler för missionsstipendier som uppmuntran till en missionskallelse
  • Delta i EFK:s pastors- och medarbetardagar
  • Uppmuntra till deltagande i evenemang som ordnas inom EFK, framför allt i Västerbotten och Norrland
 1. Övrig verksamhet och samarbete
  • Vår- och höstmöten (20 april och 16 november)
  • Upprätthålla medlemskapet i Frikyrklig samverkan (FS), Fria Kristliga Folkhögskolan (FKF), Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), MAF Finland, Kristliga radioutskottet och Finska Missionsrådet och arbetar för ökad samverkan mellan de olika frikyrkorna i Svenskfinland
  • Arbeta för att bibelundervisning och bibelskola samt någon form av pastorsutbildning ska förverkligas inom FKF och gärna i samarbete med EFK och deras folkhögskolor beträffande bibelkurser och med ALT beträffande pastorsutbildning
  • Delta i den europeiska (EBF) och världsvida baptistgemenskapen (BWA) 
  • En eller flera kvinnodagar ordnas i samfundets regi
  • Aktivt lyfta upp den baptistiska historien och märkesdagen 21 januari 1525